Οδηγίες υποβολής εργασιών

Έναρξη Υποβολής: 26 Αυγούστου 2020
Καταληκτική ημερομηνία: 10 Οκτωβρίου 2020

Μορφή Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν Ερευνητικές Eργασίες και Επισκοπήσεις.   Οι εργασίες πρέπει να εντάσσονται στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής και να επιλέξουν ΜΙΑ από τις παρακάτω επιλογές:

  • Αποκλειστικά προφορική εργασία
  • Αποκλειστικά αναρτημένη εργασία
  • Προφορική ή αναρτημένη εργασία

Διαδικασία Κρίσης Εργασιών

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης από την Επιστημονική Επιτροπή.  Η κρίση μπορεί να οδηγήσει:

α) στην αποδοχή της εργασίας, ως προφορική ανακοίνωση

β) στη αποδοχή της εργασίας, ως αναρτημένη ανακοίνωση (poster)

γ) στην απόρριψη της εργασίας

 Κατά τη διαδικασία κρίσης, επιπλέον θα ληφθούν υπόψη:

1.    Η πρωτοτυπία της υποβαλλόμενης εργασίας (να μην έχει παρουσιαστεί σε άλλο συνέδριο).

2.    Η συνάφεια με την (ενδεικτική) θεματολογία του συνεδρίου.

3.    Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστά δομημένη εργασία.

4.    Η ικανοποιητική παρουσίαση βιβλιογραφίας κι αναφορών.

5.    Η μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού σελίδων γραφής της εργασίας.

Η συμμόρφωση προς τις οδηγίες συγγραφής των κειμένων (μορφοποίηση σύμφωνα με το υπόδειγμα) αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την αποδοχή των εργασιών.

Πέντε (5) φοιτητικές εργασίες (πρώτο και δεύτερο όνομα στην εργασία να είναι φοιτητών), οι οποίες θα επιλεγούν από την Ε.Ε., θα παρουσιαστούν, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή των συγγραφέων στο Συνέδριο. Οι συγγραφείς (μόνο τα δύο πρώτα ονόματα και εφόσον είναι φοιτητές) θα ενημερωθούν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης της ΕΕ στις 15-10-2020 ώστε να μην προβούν στην εγγραφή τους.

Οδηγίες συγγραφής εργασιών

  • Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα
  • Πρέπει να περιλαμβάνουν: περίληψη, λέξεις κλειδιά, εισαγωγή, μέθοδοι, αποτελέσματα, συμπεράσματα, ενδεικτική βιβλιογραφία.
  • Αν επιθυμούν οι συγγραφείς μπορούν να συμπεριλάβουν δύο είτε διαγράμματα και/ή φωτογραφίες συνολικά.
  • Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1000 λέξεις.
  • Οι συγγραφείς πρέπει να τηρήσουν τις παρακάτω οδηγίες μορφοποίησης

Προδιαγραφές αναρτημένων εργασιών

Ε-poster: μέγιστο μέγεθος 20 MB (μπορεί να σμικρυνθεί για λόγους ταχύτητας της ιστοσελίδας). Είδος : pdf ή jpeg.